streda 27. mája 2009

Mapa Kvetnice pri Poprade.


Pre návštevníkov Kvetnice pri Poprade sme v našom Mineralogickom krúžku vypracovali túto mapu pre lepšiu orientáciu. Prajeme Vám príjemný turistický zážitok.

Ako vznikol názov Kvetnice ?
Mesto Poprad, ako majiteľ okolitých lesov, postavilo v polovici 19. storočia naproti hostincu pod východným výbežkom Krížovej( 941m) mestskú horáreň. Stála na kraji rozľahlej lúly, ktorá pre množstvo svojej kvetiny uprostred ihličnatých lesov dala lokalite názov Kvetinové údolie ( Blumenthal ). Horáreň sa začiatkom 20. storočia musela zbúrať pre výstavbu liečebného ústavu a nová horáreň sa postavila roku 1928 v lokalite : Na kolieskách.


Kvetnica - Rajská záhrada.

Podľa Starého zákona sa Eden - Rajská záhrada nachádzala približne medzi riekou Eufrat a Tigris. Ja si myslím, že to nie je celkom správne určenie. Rajská záhrada je celé naše Slovensko a jedno z najkrajších miest leží medzi Vysokými Tatrami a Nízkymi Tatrami pod pohorím Kozích chrbtov. Aké je to miesto ? No predsa naša Kvetnica pri Poprade.

utorok 26. mája 2009

Sponzorská zmluva.

Sponzorská zmluva.
Účastníci

Sponzor - Názov :
Sídlo :
Zodpovedný zástupca:
IČO :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :

Príjemca - Názov : Základná škola jarná v Poprade.
Sídlo : Jarná ulica 3168 / 13, 058 01 Poprad.
skola@zsjarnapp.edu.sk , http://www.jarna.edupage.org/
Tel. / fax : +421 52 7743910
Zodpovedný zástupca:
IČO :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :

Uzatvárajú
v súlade s ust.§ 51 v spojení s § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka túto zmluvu :
I.
Predmet a účel zmluvy.

1. Príjemca je štátnou príspevkovou rozpočtovou organizáciou, založenou podľa príslušných ustanovení zákona NR SR č. 303 / 1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a činnosti podľa zriaďovacej listiny vydanej Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.
2. Predmetom a účelom tejto zmluvy je :
a, Poskytnutie finančnej podpory príjemcovi v peňažnej sume ............................. EUR.
slovom EUR: (..................................................................... EUR.)
b, Sponzoring je účelovo určený pre mimoškolskú záujmovú činnosť žiakov ZŠ Jarná v Poprade a finančné prostriedky sa použijú výhradne na túto činnosť.
c, Finančné prostriedky uhradí sponzor do 3 dní od podpísania tejto zmluvy na účet príjemcu bezhotovostným platobným príkazom.
d, Príjemca sponzoring s vďakou prijíma.

II.
Iné dojednania.

1. Na práva a povinnosti účastníkov, ktorí nie sú v tejto zmluve dohodnuté sa primerane vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka o darovaní ( ust. 628, a nasl. OZ ).
2. príjemca sa zaväzuje zabezpečiť preukazanosť a úplnosť účtovnej evidencie súvisiacej s predmetom a účelom finančnej podpory v zmysle osobitných všeobecných záväzných a rozpočtových predpisov vzťahujúcich sa k predmetu a účelu tejto zmluvy.
3. Zástupcovia účastníkov záväzne vyhlasujú, že sú spôsobilí k podpísaniu tejto zmluvy, ich zmluvné prejavy sú vyjadrené zrozumiteľne, slobodne a vážne, bez pocitu tiesne, alebo inak nevhodných podmienok.
4. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie je pre sponzora, dve vyhotovenia sú pre príjemcu.
5. Zmluva nadobúda právoplatnosť a účinnosť dňom jej podpísania zastupcami účastníkov.


V .................................................. dňa .......................................


Za sponzora :
Zodpovedný zástupca
pečiatka podpis


Za príjemcu :
Zodpovedný zástupca
Pečiatka podpis

pondelok 25. mája 2009

Galenit z Kvetnice pri Poprade.

Masívny sivý galenit s kovovým leskom- lokalita M- lom a Veľký lom Kvetnica pri Poprade.


Túto vzorku galenitu sme našli s našim krúžkom v M- lome 25.4. 2009. Je to sulfid, ktorý má kubicku kryštalografickú sústavu. Lesk kovový a vryp oloveno sivý. Tvrdosť 2,4- 2,70 a hustotu 7,58. Jeho určovanie je jednoduché z dôvodu, že je to výrazne ťažký minerál. Je totiž sulfid olova, ktorý vplyvom prostredia matnie. Galenit sa nachádza spolu so sfaleritom a pyritom. Galenit je rudou olova a taktiež striebra, ktoré obsahuje ako prímes.