sobota 1. augusta 2009

Z dejín minerálov Slovenska tretia časť.
Od štyridsiatych rokov 19. storočia mal veľký význam profesor mineralógie a geológie Wilhelm von Haidinger ( 1795 - 1871 ), ktorý optický preskúmal r. 1825 euchroit z Ľubietovej a o dva roky neskôr aragonit zo Španej Doliny, ďalej tetradymit zo Župkova, diaspor z okolia Banskej Belej a r. 1846 zriedkavý hauerit z Kalinky ( teraz Vígľašská Huta ). František Foetterle ( 1823 -1876 ) opísal drobné kryštály anatasu z bloku kremenca pri Banskej Štiavnici a fassait s pleonastom z Úškrtovej Doliny v Hodruši - Hámre.
Karol Hauer r. 1851 - 52 zverejnil 5 chemických analýz tetraedritu a schwazitu z Práča a Závadky, ktoré predstavujú prvú mineralogicko - chemickú analýzu špišsko - gemerských tetraedritov s určením obsahu S - síra , Cu -meď, Hg - ortuť, Sb - antimon, Ag - striebro.


Súhrnu typografickú - mineralogickú príručku, ktorá chýbala v celej Rakúsko - Uhorskej monarchií vypracoval Viktor Ritter von Zepharovich ( 1830 - 1890 ). Veľkým prínosom k poznaniu mineralogických pomerov na Slovensku v druhej polovici 19 - storočia a začiatkom 20. storočia boli týto mineralogovia a geológovia József Szabó ( 1822 - 1894 ), Jozsef Krenrer ( 1855 - 1920 ), František Schatarzik ( 1854 - 1927 ), Alexander Schmidt ( 1855 - 1904 ), Gustav Melczer ( 1869 - 1907 ), Vojtech Mauritz ( 1881 - 1947 ) a ďalší. Významnú úlohu pri opísaní nových minerálov zohrali kolektívy odborníkov pri Vysokých školách a výskumných ústavoch na Slovensku aj v Čechách, pracovníci Geologického prieskumu a banských závodov. Veľké množstvo mravčej práce pri objavovaní nových minerálov a nových výskytov na Slovensku vykonali aj aktívny zberatelia minerálov. Ešte zostáva množstvo práce pri poznávaní minerálnej pestrosti Slovenska, je ešte veľa nepreskúmaných lokalít. Sú teda stále otvorené možnosti objaviť vzácne minerály, prípadne úplne nové. Len aby sa ešte mal kto venovať mineralógií a geológií, keď baníctvo a ťažba v lomoch sú v úpadku a presadzujú sa nové priemyselné technológie na báze umelých hmôt?
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára